ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (23.04.2020) ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 29.8 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಪರಿಷ್ಕೃತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (01.01.2019)

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (26.06.2019) ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 11 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (26.06.2019) ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 20.5 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 30.04.2018 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 27 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 19.04.2018 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 10.1 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 30.04.2018 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 47.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 19.04.2018 ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 9.88 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 1.09 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 8.63 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 17.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 1.15 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 7.78 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ 14 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 23-04-2020 03:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin