ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ ಸಂ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿವರಗಳು ಭಾಷೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ
 1  ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2014-15ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ  ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.04 ಎಂ.ಬಿ
 2  ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2014-15ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ  ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.08 ಎಂ.ಬಿ
 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2014-15ನೇ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.61 ಎಂ.ಬಿ 
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2014-15ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.08 ಎಂ.ಬಿ 
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.14 ಎಂ.ಬಿ
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.61 ಎಂ.ಬಿ
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.10 ಎಂ.ಬಿ
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.01 ಎಂ.ಬಿ 
ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2016-17ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.24 ಎಂ.ಬಿ 
10  ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.28 ಎಂ.ಬಿ 
11  ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.57 ಎಂ.ಬಿ 
12 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.49 ಎಂ.ಬಿ 
13 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.28 ಎಂ.ಬಿ
14 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  2.18 ಎಂ.ಬಿ
15 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.47 ಎಂ.ಬಿ 
16 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.43 ಎಂ.ಬಿ 
17 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.32 ಎಂ.ಬಿ 
18 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.44 ಎಂ.ಬಿ 
19 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.39 ಎಂ.ಬಿ 
20 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ  ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.445 ಎಂ.ಬಿ 
21 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ 1994

ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ  23.39 ಎಂ.ಬಿ
22 ಬಯಲುಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

2019-20ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ

ಕನ್ನಡ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.30 ಎಂ.ಬಿ

ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು www.bsdb.kar.nic.in 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ವರದಿಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-

ವರ್ಷ ಹಂಚಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ಶೇ. ಪ್ರಗತಿ
ಪ.ಜಾಉ  ಪ.ಪಂ.ಉ ಒಟ್ಟು ಪ.ಜಾ.ಉ ಪ.ಪಂ.ಉ ಒಟ್ಟು
2014-15 360.80 138.00 498.80 444.46 180.75 625.21 125.34
2015-16 429.00 174.00 603.00 455.42 169.73 625.15 103.67
2016-17 775.00 314.00 1089.00 443.02 188.18 631.20 57.96
2017-18 858.00 348.00 1206.00 800.53 339.44 1139.97 94.52
2018-19 452.00 211.00 663.00 649.67 263.46 913.13 137.73
               
ಷರಾ: 1) ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
  2) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಉಯೋಜನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಪಿಆರ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೊತ್ತ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ.69.00 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ರೂ.55.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-06-2019 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin