ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ

ಕ್ರ ಸಂ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಸರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಷೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಗಾತ್ರ
1 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 975.24 ಕೆ.ಬಿ 
 2  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ  ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 981.04 ಕೆ.ಬಿ 
 3  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.76 ಎಂ.ಬಿ 
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ   2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ   ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ  ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.03 ಎಂ.ಬಿ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ   ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1000.63 KB
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ   ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.23 ಎಂ.ಬಿ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.12 ಎಂ.ಬಿ
8 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ  ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  997.00 ಕೆ.ಬಿ
ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ   ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  927.48 KB
10  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ   ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.01 ಎಂ.ಬಿ 
11  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ  ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  25.50 ಕೆ.ಬಿ
12  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ   ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  997.17 ಕೆ.ಬಿ
13  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.37 ಎಂ.ಬಿ 
14  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.33 ಎಂ.ಬಿ  
15  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.31 ಎಂ.ಬಿ  
16  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.61 ಎಂ.ಬಿ  
17  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  1.25 ಎಂ.ಬಿ 
18  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.68 ಎಂ.ಬಿ  
19  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.55 ಎಂ.ಬಿ  
20  ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ 1.67 ಎಂ.ಬಿ  
21   ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ  ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ  1991 ಕನ್ನಡ kannada  15.97 ಎಂ.ಬಿ
22 ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ 2019-20ರ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ  525.5 ಕೆ.ಬಿ

ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು madb.kar.nic.in

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ದ ವಿವರಗಳು:

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು
ಪ.ಜಾ.ಉ. ಹಂಚಿಕೆ ಪ.ಜಾ.ಉ. ವೆಚ್ಚ % ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ.ಉ. ಹಂಚಿಕೆ ಪ.ಜಾ.ಉ. ವೆಚ್ಚ % ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪ.ಜಾ.ಉ. ಹಂಚಿಕೆ ಪ.ಜಾ.ಉ. ವೆಚ್ಚ % ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ
1 2012-13 177.65 136.78 76.99 891.22 561.15 62.96 1068.87 697.93 65.30
2 2013-14 357.88 296.62 82.88 1101.49 490.64 44.54 1459.37 787.26 53.95
3 2014-15 754.99 579.62 76.77 304.30 172.22 56.60 1059.29 751.84 70.98
4 2015-16 260.50 142.57 54.73 1098.97 666.14 60.61 1359.47 808.71 59.49
5 2016-17 442.55 288.30 65.15 698.06 305.03 43.70 1140.61 593.33 52.02
Total 1993.57 1443.89 72.43 4094.04 2195.18 53.62 6087.61 3639.07 59.78

 (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಟ್ಟು
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಂಚಿಕೆ  ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವೆಚ್ಚ %  ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಂಚಿಕೆ  ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವೆಚ್ಚ %  ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಹಂಚಿಕೆ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ವೆಚ್ಚ %  ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ
1 2012-13 70.51 38.54 54.66 299.50 169.48 56.59 370.01 208.02 56.22
2 2013-14 147.04 93.30 63.45 402.00 170.96 42.53 549.04 264.26 48.13
3 2014-15 375.50 233.28 62.13 148.25 72.01 48.57 523.75 305.29 58.29
4 2015-16 184.50 62.46 33.85 454.56 295.56 65.02 639.06 358.02 56.02
5 2016-17 167.84 104.13 62.04 231.66 152.53 65.84 399.50 256.66 64.25
Total 945.39 531.71 56.24 1535.97 860.54 56.03 2481.36 1392.25 56.11

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-06-2019 04:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080