ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಸಿ
1 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-1 ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿರಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  25.8 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-3 ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ  ಕನ್ನಡ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  90.5 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 3  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-4 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ  ಕನ್ನಡ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  48.4 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 4  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   30.8 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 5  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   74.7 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 6  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-12 ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   40.6 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-13 ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ 86.2 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
8 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ 20.5 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
9 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-4 ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  0.98 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
10 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.55 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
11 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.02 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
12 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-7 ಇಂಧನ ನವೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  1.50 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
13 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-10 ಅಸಮಾನತೆ ಇಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.48 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
14 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-15 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.15 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
15
           
ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  0.99 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಸಿ
1 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-1 ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಿರಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  25.8 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-3 ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ  ಕನ್ನಡ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  90.5 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 3  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-4 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ  ಕನ್ನಡ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  48.4 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 4  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   30.8 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 5  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   74.7 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
 6  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-12 ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ  ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ   40.6 ಎಂ.ಬಿ.  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-13 ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ 86.2 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
8 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ 20.5 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
9 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-4 ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  0.98 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
10 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.55 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
11 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.02 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
12 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-7 ಇಂಧನ ನವೀಕರಣ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  1.50 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
13 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-10 ಅಸಮಾನತೆ ಇಳಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.48 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
14 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-15 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  2.15 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
15 ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ  0.99 ಎಂ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
16 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ-೫ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ 4.96‌ ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-03-2020 04:18 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin