ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರ ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ

ವಿವರ

ಭಾಷೆ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

SDG ತರಬೇತಿ1

 ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ 

92 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

SDG ತರಬೇತಿ2 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 74 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

SDG ತರಬೇತಿ3

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 81 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

SDG ತರಬೇತಿ4 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 96 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

SDG ತರಬೇತಿ5 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 162 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

SDG ತರಬೇತಿ6 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 107 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

SDG ತರಬೇತಿ7 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 134 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

SDG ತರಬೇತಿ8 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 128 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

SDG ತರಬೇತಿ9 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 128 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

SDG ತರಬೇತಿ10 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 744 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

SDG ತರಬೇತಿ11 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 105 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

SDG ತರಬೇತಿ12 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 126 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

SDG ತರಬೇತಿ13 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 104 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

SDG ತರಬೇತಿ14 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 107 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

SDG ತರಬೇತಿ15 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 101 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

SDG ತರಬೇತಿ16 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 119 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

SDG ತರಬೇತಿ17 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 74 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

SDG ತರಬೇತಿ18 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 83 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

SDG ತರಬೇತಿ19 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 102 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

SDG ತರಬೇತಿ20 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 81 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

21

SDG ತರಬೇತಿ21 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 105 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

SDG ತರಬೇತಿ22 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 81 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

23

SDG ತರಬೇತಿ23 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 100 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

24

SDG ತರಬೇತಿ24 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 122 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

SDG ತರಬೇತಿ25 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 71 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

26

SDG ತರಬೇತಿ26 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 122 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

27

SDG ತರಬೇತಿ27 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 116 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

28

SDG ತರಬೇತಿ28 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 75 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

29

SDG ತರಬೇತಿ29 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 89 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

30

SDG ತರಬೇತಿ30 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 125 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

31

SDG ತರಬೇತಿ31 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

 107 ಕೆಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

32

SDG ತರಬೇತಿ Video 1 

 ಕನ್ನಡ 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ  

1.59 ಎಂಬಿ

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-03-2020 12:37 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin