ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ

ವಿವರ

ಭಾಷೆ 

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು-ಡಾಶ್‌ ಬೋರ್ಡ್

 ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

53ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 2  

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು-ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಗಳು

 

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 

69478ಕೆಬಿ

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 
3 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ-ಬಾಗಲಕೋಟೆ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2833ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
4 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಬಳ್ಳಾರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
3417ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
5  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಬೆಳಗಾವಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
3984ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
6  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2963ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
7  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2296ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
8 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ - ಬೀದರ್‌

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1594ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
9  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2360ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
10  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2740ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
11 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

3745ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
12 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ -ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

3459ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
13  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2010ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
14  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ದಾವಣಗೆರೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2917ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
15  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಧಾರವಾಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2176ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
16  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಗದಗ್‌

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2325ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
17  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಹಾಸನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

4925ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
18  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಹಾವೇರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

3154ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
19 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಕಲಬುರಗಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2475ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
20  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಕೊಡಗು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2311ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
21  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಕೋಲಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2724ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
22  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಕೊಪ್ಪಳ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2720ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
23  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಮಂಡ್ಯ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

4571ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
24  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಮೈಸೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

4172ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
25  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ರಾಯಚೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2109ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
26  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ರಾಮನಗರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

3066ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
27  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

4847ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
28  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ತುಮಕೂರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

5664ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
29  ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಉಡುಪಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
1934ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
30 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1 ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ- ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

3585ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
31 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ-ವಿಜಯಪುರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2697ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
32 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - 1  ಎಲ್ಲಾ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾಶೆ ಆಧಾರಿತ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ-ಯಾದಗಿರಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
2062ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
33  

ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಗುರಿ – 15 ರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  - 2  

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವರದಿ

(ಮಾದರಿ ವರದಿ)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1847ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್  
34 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಿ.ಪಿ.ಟಿ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 6093ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳು 2030- ಸ್ಟೇಟ್‌ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 205ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-2 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 2153 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-12 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

710 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-15 ರ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 849 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-16 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 777 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-1 ರ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

759 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
41 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-3 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 1461 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
42 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-4 ರ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 758 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
43 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-5 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

750 ಕೆಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
44 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-6 ರ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 515 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
45 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-7 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 2256 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
46 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-9 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

964 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
47 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-10 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 980 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
48 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-11 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1085 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
49 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-13 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 577 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
51 ಯು.ಎನ್.ಡಿ.ಪಿ. ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಯ್‌ಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುರಿತು ದಿ:18-6-2019 ರಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಗಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

4698 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಐ.ಇ.ಸಿ. ಪಿಪಿಟಿ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
12.2 ಎಮ್.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-2030ರ ಸಾಧನೆಯಡೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1623 ಕೆ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
54 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿವಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

696 ಕೆ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
55 ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1803 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2104 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಹಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2045 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಹಿರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

 
2049 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2023 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2010 ಕೆ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2113 ಕೆ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2076 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
63 ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1954 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
64 ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1984 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
65 ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ

ಕನ್ನಡ

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

2167 ಕೆ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
66 ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ವರದಿ ೨೦೧೮-೧೯

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

42956 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
67 ಎಸ್ ಡಿ ಜಿ ವರದಿ ೨೦೧೯-೨೦

ಕನ್ನಡ

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

69805 ಕೆ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್
 68 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-14 ರ ಅಂತಿಮ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಕರಡು ಪ್ರತಿ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1.71 ಎಂ.ಬಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
69 ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿ-8 ರ ಕರಡು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಕರಡು ಪ್ರತಿ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌

 

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ

1.64 ಎಂ.ಬಿ  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-05-2020 11:13 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080