ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ದಾಖಲೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಪರಿಷ್ಕೃತ MoU ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 7.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಡಿಎ ರಚನೆ ಪಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.64 ಎಸ್‍ಎಮ್‍ಸಿ 2008 ದಿನಾಂಕ::25.03.2009 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 2.2 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 MoU - ಅನುಬಂಧ-1 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.1 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಡಿಎ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿದೆಗಳು - ಅನುಬಂಧ-2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 11.5 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ದಿನಾಂಕ:20.04.2009 ರಂದು ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಡಿಎಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 796 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಡಿಎ ಹುದ್ದೆಗಳ ರಚನೆಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಡಿ 64 ಎಸ್‍ಎಮ್‍ಸಿ 2008 ದಿನಾಂಕ:05.08.2010 ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಪತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.2 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಪಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಡಿ 42 ಎಸ್‍ಎಮ್‍ಸಿ 2009 ದಿನಾಂಕ:11.08.2010 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 MoU ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 6.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 DELOITTE - ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 275 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಬೈಲಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 16.9 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 SHLSC ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ-1 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 233 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 SHLSC ಸದಸ್ಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ-2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ  4.87 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ (SHLSC)ಯ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 1ನೇ SHLSC (19.02.2009) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 4.0 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2ನೇ SHLSC (16.09.2011) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 14.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 3ನೇ SHLSC (25.02.2012) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 6.9 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 4ನೇ SHLSC (29.01.2013) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 44.9 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 5ನೇ SHLSC (15.11.2016) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 967 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 6ನೇ SHLSC (31.07.2019) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.48 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 1ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (02-12-2009) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 4.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (07-04-2011) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 21.4 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 3ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (26-05-2012) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 34.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 4ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (25-06-2013) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 14.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 5ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (24-08-2013) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 6ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (27-09-2013) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 611 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 7ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (25-07-2014) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.2 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 8ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (17-01-2015) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.3 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 9ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (21-08-2015) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.1 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 10ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (27-05-2016) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.5 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 11ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (08.09.2016) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 796 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 12ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (24.08.2017) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 818 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 13ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (11.06.2018) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.66 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 14ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (12.03.2019) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.80 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 15ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (06.06.2019) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 3.22 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 16ನೇ ಆಡಳಿತ ಪರಿಷತ್ತು (26.08.2019) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 710 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 1ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (07.04.2011) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.9 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 2ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (17.12.2011) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 9.7 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 3ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (28.09.2012) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.3 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 4ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (27.09.2013)   ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 5ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (22.09.2014)   ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 6ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (21.08.2015) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 2.3 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 7ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (08.09.2016) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 650 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 8ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (31.10.2017) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 2.6 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 9ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (13.07.2018) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 1.63 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 10ನೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (26.08.2019) ಕನ್ನಡ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 2.00 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಕೆಎಸ್‍ಎಸ್‍ಡಿಎ ವರ್ಷವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಾಖಲೆಗಳು ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2011-12 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 106 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2012-13 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 118 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2013-14 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 81.9 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2014-15 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 86.7 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2014-16 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 93.2 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2015-16 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 105 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2016-17 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 70 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2018-19 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 752 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2018-19 ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಕೆಎಸ್‌ಎಸ್‌ಡಿಎ 16.3 kb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-09-2019 12:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin