ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ನೀತಿ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ

ವಿವರಗಳು

ಭಾಷೆ

ದಿನಾಂಕ/

ವರ್ಷ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪುನರ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಸಲಹಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

7.12.2014

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

12.01mb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಗೌವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿ ಲ್  ಸಭೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

08-02-2015

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

7.72mb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

ಎರಡನೇ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಗೌವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿ ಲ್  ಸಭೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

15-07-2015

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

1.34mb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ  ಮೂರನೇ ಗೌವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

23.04.2017

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

55.47kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ನಾಲ್ಕನೇ  ಗೌವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

17.06.2018

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

201.29kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಐದನೇ  ಗೌವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

15.06.2019

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

1320 kb ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು  

ಕ್ರ ಸಂ

ವಿವರಗಳು

ಭಾಷೆ

ದಿನಾಂಕ/ವರ್ಷ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

57ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

27.12.2012

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

 2.62mb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

56ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

22.10.2011

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

 129.34kb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3

55ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

24.11.2010

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

94.62kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

54ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2007

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

744.16kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ಮೇ. 2007

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

41.78kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

 09.12.2006

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

105.81kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

49ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2001

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

49.87kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಾಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳು

ಕ್ರ ಸಂ

ವಿವರಗಳು

ಭಾಷೆ

ವರ್ಷ

ಮೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ /ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2013-14

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

5.11mb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2012-13

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

42.38kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2011-12

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

42.00kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2010-11

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

26.43kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2009-10

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

23.97kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2008-09

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

2.40mb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2007-08

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

27.22kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2006-07

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

 37.41kb

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳವರ ಭಾಷಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

2005-06

ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ

20.48kb 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-06-2019 05:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080