ಯೋಜನಾ ಸಂಪುಟಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಾ ಸಂಪುಟಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವರದಿಗಳು/ ವರ್ಷ

ಭಾಷೆ

ೂಲ

ಗಾತ್ರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ಡೌನ್ ಲೋಡ್

1 ಯೋಜನೆ-2019-20 (ಸಂಪುಟ-1) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಭಾಗ 7.9MB ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

2

ಯೋಜನೆ-2019-20 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

4.05MB

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

3

ಯೋಜನೆ-2018-19 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

2.62MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

4

ಯೋಜನೆ-2018-19 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

16.42MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

5

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2017-18 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

2.82MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

6

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2017-18 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.90MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

7

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2016-17 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

2.89MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

8

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2016-17 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

6.82MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

9

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2015-16 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

3.47MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

10

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2015-16 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

916.11KB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2014-15 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

3.37MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

12

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2014-15 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.21MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

13

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2013-14 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

3.3MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

14

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2013-14 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.39MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

15

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2012-13 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

4.13MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

16

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2012-13 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.50MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

17

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2011-12 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

3.45MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

18

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2011-12 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

 1.17MB

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

19

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2010-11 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.84MB

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

20

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2010-11 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.12MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

21

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2009-10 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.60MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

22

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2009-10 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

966.17KB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

23

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2008-09 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.82MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

24

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2008-09 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.39MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

25

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2007-08 (ಸಂಪುಟ-1)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.50MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

26

ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ-2007-08 (ಸಂಪುಟ-2)

ಇಂಗ್ಲೀಷ್

ವಿಭಾಗ

1.22MB 

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-11-2019 03:55 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin