ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ

2010-11

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2010-11 ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 129 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2011-12

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2011-12 ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 130 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2012-13

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2012-13 ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 131 ಕೆ.ಬಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2013-14

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.01 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 927 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
3 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 943 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
4 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 841 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
5 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.05 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
6 2013-14  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.05 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2014-15

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 607 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 673 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
3 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 889 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
4 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 831 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
5 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 734 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
6 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 0.97 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.09 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
8 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.20 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
9 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 2.23 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
10 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 925 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
11 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 964 ಕೆ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
12 2014-15  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.96 ಎಂ.ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2015-16

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 413 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
2 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 600 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
3 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 370 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
4 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 919 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
5 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 998 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
6 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 900 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
7 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ನವೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 918 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
8 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.22 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
9 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.02 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
10 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.00 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
11 2015-16  ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ ಮಾಹೆಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 930 ಕೆಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2016-17

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ಕೆಡಿಪಿ ಪಿಪಿಟಿ 2016-17 (ಮಾರ್ಚ್ -17 ರವರೆಗೆ) ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 1.27 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

2017-18

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
1 ಕೆಡಿಪಿ ಪಿಪಿಟಿ 2017-18 (ಅಕ್ಟೋಬರ್ -17 ರವರೆಗೆ) ಕನ್ನಡ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 2.98 ಎಂಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2019 04:30 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin