6ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಗಣತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವರದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 6.5 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 11.8 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಕೋಷ್ಠಕಗಳು :

 

ಕೋಷ್ಠಕ-1 ಕೋಷ್ಠಕ-4B.2 ಕೋಷ್ಠಕ-11b ಕೋಷ್ಠಕ-16a ಕೋಷ್ಠಕ-30a ಕೋಷ್ಠಕ-36c ಕೋಷ್ಠಕ-43b ಕೋಷ್ಠಕ-46 ಕೋಷ್ಠಕ-56b.2 ಕೋಷ್ಠಕ-61b.1
ಕೋಷ್ಠಕ-1A.1 ಕೋಷ್ಠಕ-5 ಕೋಷ್ಠಕ-11c ಕೋಷ್ಠಕ-16b ಕೋಷ್ಠಕ-30b ಕೋಷ್ಠಕ-36d ಕೋಷ್ಠಕ-43c ಕೋಷ್ಠಕ-47.pfd ಕೋಷ್ಠಕ-57a.1 ಕೋಷ್ಠಕ-61b.2
ಕೋಷ್ಠಕ-1A.2 ಕೋಷ್ಠಕ-6a ಕೋಷ್ಠಕ-11d ಕೋಷ್ಠಕ-17a ಕೋಷ್ಠಕ-30c ಕೋಷ್ಠಕ-37-38 ಕೋಷ್ಠಕ-43d ಕೋಷ್ಠಕ-48 ಕೋಷ್ಠಕ-57a.2 ಕೋಷ್ಠಕ-62a
ಕೋಷ್ಠಕ-1B.1 ಕೋಷ್ಠಕ-6b ಕೋಷ್ಠಕ-12a ಕೋಷ್ಠಕ-17b ಕೋಷ್ಠಕ-30d ಕೋಷ್ಠಕ-39 ಕೋಷ್ಠಕ-43e ಕೋಷ್ಠಕ-49 ಕೋಷ್ಠಕ-57b.1 ಕೋಷ್ಠಕ-62b
ಕೋಷ್ಠಕ-1B.2 ಕೋಷ್ಠಕ-6c ಕೋಷ್ಠಕ-12b ಕೋಷ್ಠಕ-18a ಕೋಷ್ಠಕ-31 ಕೋಷ್ಠಕ-40a ಕೋಷ್ಠಕ-43f ಕೋಷ್ಠಕ-50 ಕೋಷ್ಠಕ-57b.2 ಕೋಷ್ಠಕ-63a
ಕೋಷ್ಠಕ-2A ಕೋಷ್ಠಕ-6d ಕೋಷ್ಠಕ-12c ಕೋಷ್ಠಕ-18b ಕೋಷ್ಠಕ-32a ಕೋಷ್ಠಕ-40b ಕೋಷ್ಠಕ-43g ಕೋಷ್ಠಕ-51 ಕೋಷ್ಠಕ-58a.1 ಕೋಷ್ಠಕ-63b
ಕೋಷ್ಠಕ-2B ಕೋಷ್ಠಕ-7 ಕೋಷ್ಠಕ-12d ಕೋಷ್ಠಕ-25 ಕೋಷ್ಠಕ-32b ಕೋಷ್ಠಕ-41a ಕೋಷ್ಠಕ-43h ಕೋಷ್ಠಕ-52 ಕೋಷ್ಠಕ-58a.2 ಕೋಷ್ಠಕ-64a
ಕೋಷ್ಠಕ-2C ಕೋಷ್ಠಕ-8 ಕೋಷ್ಠಕ-12e ಕೋಷ್ಠಕ-26 ಕೋಷ್ಠಕ-32c ಕೋಷ್ಠಕ-41b ಕೋಷ್ಠಕ-44a ಕೋಷ್ಠಕ-53 ಕೋಷ್ಠಕ-58b.1 ಕೋಷ್ಠಕ-64b
ಕೋಷ್ಠಕ-2D ಕೋಷ್ಠಕ-9A ಕೋಷ್ಠಕ-12f ಕೋಷ್ಠಕ-27a ಕೋಷ್ಠಕ-32d ಕೋಷ್ಠಕ-41c ಕೋಷ್ಠಕ-44b ಕೋಷ್ಠಕ-54a.1 ಕೋಷ್ಠಕ-58b.2 ಕೋಷ್ಠಕ-65a
ಕೋಷ್ಠಕ-3 ಕೋಷ್ಠಕ-9B ಕೋಷ್ಠಕ-12g ಕೋಷ್ಠಕ-27b ಕೋಷ್ಠಕ-33 ಕೋಷ್ಠಕ-41d ಕೋಷ್ಠಕ-45a ಕೋಷ್ಠಕ-54a.2 ಕೋಷ್ಠಕ-59a ಕೋಷ್ಠಕ-65b
ಕೋಷ್ಠಕ-4.1 ಕೋಷ್ಠಕ-9C ಕೋಷ್ಠಕ-12h ಕೋಷ್ಠಕ-27c ಕೋಷ್ಠಕ-34 ಕೋಷ್ಠಕ-41e ಕೋಷ್ಠಕ-45b ಕೋಷ್ಠಕ-54b.1 ಕೋಷ್ಠಕ-59b  
ಕೋಷ್ಠಕ-4.2 ಕೋಷ್ಠಕ-9D ಕೋಷ್ಠಕ-13a ಕೋಷ್ಠಕ-27d ಕೋಷ್ಠಕ-35a ಕೋಷ್ಠಕ-41f ಕೋಷ್ಠಕ-45c ಕೋಷ್ಠಕ-54b.2 ಕೋಷ್ಠಕ-60a.1  
ಕೋಷ್ಠಕ-4.3 ಕೋಷ್ಠಕ-10a ಕೋಷ್ಠಕ-13b ಕೋಷ್ಠಕ-28a ಕೋಷ್ಠಕ-35b ಕೋಷ್ಠಕ-41g ಕೋಷ್ಠಕ-45d ಕೋಷ್ಠಕ-55a ಕೋಷ್ಠಕ-60a.2  
ಕೋಷ್ಠಕ-4.4 ಕೋಷ್ಠಕ-10b ಕೋಷ್ಠಕ-14a ಕೋಷ್ಠಕ-28b ಕೋಷ್ಠಕ-35c ಕೋಷ್ಠಕ-41h ಕೋಷ್ಠಕ-45e ಕೋಷ್ಠಕ-55b ಕೋಷ್ಠಕ-60b.1  
ಕೋಷ್ಠಕ-4A.1 ಕೋಷ್ಠಕ-10c ಕೋಷ್ಠಕ-14b ಕೋಷ್ಠಕ-28c ಕೋಷ್ಠಕ-35d ಕೋಷ್ಠಕ-42a ಕೋಷ್ಠಕ-45f ಕೋಷ್ಠಕ-56a.1 ಕೋಷ್ಠಕ-60b.2  
ಕೋಷ್ಠಕ-4A.2 ಕೋಷ್ಠಕ-10d ಕೋಷ್ಠಕ-15a ಕೋಷ್ಠಕ-28d ಕೋಷ್ಠಕ-36a ಕೋಷ್ಠಕ-42b ಕೋಷ್ಠಕ-45g ಕೋಷ್ಠಕ-56a.2 ಕೋಷ್ಠಕ-61a.1  
ಕೋಷ್ಠಕ-4B.1 ಕೋಷ್ಠಕ-11a ಕೋಷ್ಠಕ-15b ಕೋಷ್ಠಕ-29 ಕೋಷ್ಠಕ-36b ಕೋಷ್ಠಕ-43a ಕೋಷ್ಠಕ-45h ಕೋಷ್ಠಕ-56b.1 ಕೋಷ್ಠಕ-61a.2  

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-05-2019 12:57 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin